Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(CAO) Tại Hội nghị, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, Ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới...

Lên đầu trang